INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Active Recruitment

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ตามรายชื่อดังเ  

SPEEXX Online English

คณะฯได้มีการทบทวนเรื่อง Online English  และเห็นควรไม่ดำเนินการเก็บเงินจากนักศึกษา โดยคณะฯจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกรรม สำหรับนักศึกษา ปี 4 (ปัจฉิมนิเทศ) เมื่อวันที่ 7 - 9 ธ.ค. 59 ที่ผ่านมานั้น

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทำบุญภาคประจำปี 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดงานทำบุญภาควิชาฯประจำปีขึ้น ซึ่งได้จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย พิธีกรรมทางศาสน

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา เรื่อง"รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ"

  • Read more
  • 364 reads
  • นักศึกษาโยธาร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

    เมื่อวันที่ 11-18 ธันวาคม 2559 นศ.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม International Exchange Workshop (gPBL) on Urban Flooding and River Environment 2016 ณ Shibaura Inst