INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

สัมมนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมขนส่ง ครั้งที่1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการสัมมนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษ

โครงการ2B-KMUTT รุ่นที่ 10

โครงการ 2B-KMUTT เป็นการสร้างนักวิจัยซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีต้องดำเนินการ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง และพัฒนาบุคลากรดังกล่าว

Junior Engineering Camp ครั้งที่16

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ Junior Engineering Camp ครั้งที่16โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะแนวทางให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการเลือกศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ใ

นศ.ญี่ปุ่นเยี่ยมชมภาควิชาโยธา

กิจกรรมนานาชาติได้จัดโครงการ Inbound short-term program ให้กับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ประเทศไทย ทั้งงานด้านวิจัย เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรม โดยใน

คอนกรีตพลังช้างครั้งที่13

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ได้จัดการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 13 ณ บริเวณอาคารวิศวะวัฒน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษัท SCG ซิเมนต์จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 13 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษัท SCG ซิเมนต์จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 13 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 รายละเอียดและกติกาการแข่ง