INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

โครงการ “Civil ride on the road” 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้จัด จัดกิจกรรมร่วมกันปั่นจักรยานในเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด ไปยังวิทยาเขตบางขุน

บรรยาย พิเศษ เรื่อง “Characteristics and Classification of Precursors for Alkali-activated Materials”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Dr.Caijun Shi จาก College of Civil Engineering Hunan University, Changsha ประเทศจีน มาบรรยาย หัวข้อเรื่อง Characteristics and Clas

รับสมัครนักศึกษาป.โท หรือ ป.เอก สาขาวิศวกรรมโยธาที่มีแผนหรือมีความสนใจจะศึกษาต่อหรือทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น รับทุนจาก JSCE เพื่อศึกษาดูงาน

ในนามของ JSCE (Japan Society of Civil Engineer) โดย ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ประธานสาขาประเทศไทย (Thai Section)
ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธา ที่มี

เอกสารประกาศผลผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ฝึกงานประจำปี 2561 บริษัท ไมนฮาร์ท(ประเทศไทย)จำกัด

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่่อเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ

1. นางสาวธนวรรณ แจ้งกระจ่าง รหัสประจำตัวนักศึกษา 58070500619

บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง(ปูนอินทรี) มาบรรยายให้ความรู้เรื่องคอนกรีตในงานก่อสร้าง

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก ทีมงาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  (ปูนอินทรี) มาบรรยายให้ความรู้