INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

นักศึกษาฝึกงานที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลฝึกงานภายใน วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ด่วน **

นักศึกษาฝึกงานอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลฝึกงานภายใน วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ด่วน **
หากนักศึกษาไม่กรอกข้อมูล

โครงการอบรมทบทวนความรู้และทักษะทางวิศวกรรมให้กับช่างเทคนิคและช่างทดสอบเพื่อรักษาระดับมาตรฐานงานบริการวิชาการให้มีความทันสมัย ครั้งที่1

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมทบทวนความรู้และทักษะทางวิศวกรรมให้กับช่างเทคนิคและช่างทดสอบ เพื่อรักษาระดับมาตรฐานงานบริ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้ ติดตั้ง และตรวจสอบ อุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีตตามหลักวิศวกรรม รุ่นที่ 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย(TCA) และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกใช้ ติดตั้ง และตรวจสอบอุปก

กำหนดการสอบวิชา CVE402 Civil Engineering Project วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

กำหนดการสอบวิชา CVE 402 Civil Engineering Project ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

** กำหนดส่งเล่ม บทความ และเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
ภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 16.00

วศ.โยธา จัดกิจกรรม กิจกรรมปลดไทค์ใส่ช็อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที

นศ.โยธาดูงานโครงการก่อสร้าง THE ICONSIAM

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับบริษัท บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้พานักศึกษา อาจารย์ และบ