INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน

ขอขอบคุณ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย เดเวล้อปเมนท์ (ผู้ก่อสร้าง) และการรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเทคนิคธร

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การออกแบบและการก่อสร้างอาคารสูง"

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT “Civil Camp” ครั้งที่12

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2B-KMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็น

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่น 12

นักเรียนที่มีรายชื่อ มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ
*ต้องส่งแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการฯมายังภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภายในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560*
ซึ่งสามารถส่งโทรสารหมายเลข 02-427-9063 หรือทาง