ประชุมพิเศษด้านงานวิจัยของภาควิชาฯ เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้า 1 ปีของทุนวิจัยเชิงสถาบัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดประชุมพิเศษด้านงานวิจัยของภาค วิชาฯ เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้า 1 ปีของทุนวิจัยเชิงสถาบัน (TRF-KMUTT) และร่วมกันระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยของภาควิชาฯ ในอนาคต ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยที่ผ่านมา และ ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ได้ให้ข้อคิดเห็นที่สำคัญต่อการพัฒนางานวิจัยของภาควิชาฯ ซึ่งหลังจากการประชุมในครั้งนี้ก็ได้รับข้อมูลต่างๆที่สำคัญเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศต่อๆไป