นศ.โยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้และด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 โดยนำนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจำนวน 109 คน เข้าศึกษาดูงานเขื่อนภูมิพลและเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเรียนรู้งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรในสิ่งแวดล้อมจริง นอกจากนี้นักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ อ.สามเงา จ.ตาก โดยสามารถก่อสร้างฝายชะลอน้ำในรูปแบบฝายหินเรียงหินทิ้งจำนวน 51 ฝาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามวัฏจักรน้ำ (hydrologic cycle) ให้คงความสมดุลย์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน