นศ.โยธา เข้าศึกษาดูงาน เทคนิคงานทาง และความรู้เรื่องยางมะตอย ณ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 – 4 และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน เทคนิคงานทาง และความรู้เรื่องยางมะตอยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) (สาขาโรงงานพระประแดง) จังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาเพื่อให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงที่นอกเหนือจากชั้นเรียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคงานทาง ความรู้เรื่องยางมะตอย และถนนที่ทำมาจากยางมะตอยให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสอันดีให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล เป็นอาจารย์ผู้สอนและประสานงานในการศึกษาดูงานครั้งนี้