นศ.โยธา เข้าศึกษาดูงานทดสอบพื้น Post-tensioned Slab แบบ Biaxial Slab: Floor Load Test ณ โกดังเก็บสินค้า ฤทธา คลอง 5

สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานทดสอบพื้น Post-tensioned Slab แบบ Biaxial Slab: Floor Load Test ณ โกดังเก็บสินค้า ฤทธา คลอง 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น. โดยมี รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน เป็นผู้ดูแลนักศึกษา ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษาที่นอกเหนือจากภายในชั้นเรียน