เยี่ยมดูงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟในหิน ที่จังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้พานักศึกษา ปริญญาตรี โท และ เอก และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2B-KMUTT ที่ทำโครงงานปริญญานิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวกับงานอุโมงค์ ไปเยี่ยมดูงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟในหิน ที่จังหวัดสระบุรี ขอขอบคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษา MAA และ บริษัท RITE TUNNELLING ที่ให้โอกาสและอำนวยความสะดวกการเยี่ยมดูงานครั้งนี้