บรรยายพิเศษเรื่อง Soft Ground Tunnelling

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Jim Shiau อาจารย์จาก School Civil Engineering and Surveying Faculty of Health, Engineering and Sciences University of Southern Queensland, Australia มาพูดคุยถึงความร่วมมือทางวิชาการ และบรรยายเรื่อง Soft Ground Tunnelling ณ ห้อง CD4-202 ชั้น 2 อาคารวิศววัฒนะ  (วศ.โยธา)