ดร.ทวิช พูลเงิน

หัวข้องานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ:
-Light Structure Monitoring using Non-contact Sensors and Non-contact Shakers
-Linear and Nonlinear Dynamic Behaviors of Variable-Arc-Length (VAL) Beams
-Linear and Nonlinear Buckling of Elastic Structure: Analytical and Experimental
-Large Displacement Analysis of Variable-Arc-Length (VAL) Beams
-Engineering Properties of Plastic-Wood Sawdust Composite (PWC)
Material

รางวัลที่เคยได้รับ:
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ปี 2535
-
เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2540
ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. ตั้งแต่ปี 2542-2547
- Visiting Researcher, Utah State University, USA (15
เดือน) ปี 2546-2547
- Scientist Exchange Scholarship, Vienna University of Technology,Austria
ปี 2550

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ:
-Behaviors of Plastic-Wood Composite Materials
-Linear and Nonlinear Analysis of Elastica Structures

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์:
Journal
1. Pulngern, T., Halling, M.W., Chucheepsakul, S., and Poovarodom, N., 2006, “On the Free Vibrations of Variable-Arc-Length Beams: Analytical and Experimental”, ASCE J. of Structural Engineering.
Vol. 132(5), pp.772-780.

2. T. Pulngern, S. Chucheepsakul, and M.W. Halling, 2005, “Analytical and Experimental Studies on the Large Amplitude Free Vibrations of Variable-Arc-Length Beams”, J. Vibration and Control, Vol. 11, pp.923-947.

3. Tawich Pulngern, Marvin W. Halling, and Somchai Chucheepsakul, 2005, “Large Deflections of Variable-Arc-Length Beams due to Uniform Self Weight: Analytical and Experimental”, Structural Engineering and Mechanics, An Int. J., Vol.19, No. 4, pp.413-423.

Proceeding
1.Chainarong Athisakul, Tawich Pulngern, and Somchai Chucheepsakul, 2006, “Critical Uniform Self Weight of Inclined Variable-Arc-Length Beams”, The Tenth EASEC, August 3-5, Bangkok, Thailand, Paper. No. WE-AU-0126, pp. 3-73.

2. Pulngern, T, Chucheepsakul, S., and Halling, M.W., 2005, “Modal Analysis of Variable-Arc-Length Beams with Large Amplitude Free Vibrations”, ENOC-2005 Fifth EUROMECH Nonlinear Dynamics Conferences, August 7-12, Eindhoven, Netherlands, Paper No. 95.

3. Pulngern, T., Halling, M.W., and Chucheepsakul, S., 2004, “Analytical and Experimental Studies on Free Vibrations of Variable-Arc-Length Beams”, The 2nd International Conference on Structural Engineering, Mechanics, and Computations, July 5-7, Cape Town, South Africa, pp. 473-478.

4. Pulngern, T., Halling, M.W., and Chucheepsakul, S., 2004, “Vibrations of Slightly Inclined Variable-Arc-Length Beams: Analytical and Experimental”, The IMAC-XXII Conference and Exposition on Structural Dynamics, January 26-29, Dearborn, Michigan, USA, Paper No. 159.

5. Pulngern, T. and Chucheepsakul, S., 2003, “Small Amplitude Free Vibrations of Variable-Arc-Length Beams”, The International Conference on Advance in Structural Engineering and Mechanics, August 21-23, Pusan, South Korea, Paper No. W4D, pp.50.

ประวัติการทำงาน:

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
1998:
Special lecturer for the Highway Materials and Testing, School of Industrial Education (Civil Engineering)

2000 - 2003:
Research Assistant, Center of Mechanics and Material, Civil Engineering Department

2001 - 2002:
Teaching Assistant (Strength of Materials II), Civil Engineering Department

Nov 2003 - Dec 2003:
Teaching Associate (Strength of Materials II), Civil Engineering Department (International Program)

Nov 2004 - Feb 2005:
Teaching Associate (Strength of Materials II), Civil Engineering Department (International Program)

Nov 2005 - Feb 2006:
Teaching Associate (Strength of Materials II), Civil Engineering Department (International Program)

June 2005 - Present:
Researcher, VP4 Project, Center of Mechanics and Material and Polymer Processing and Flow Grouting Group

March 2006-Present:
Lecturer, Civil Engineering Department

Rajamangkala University of Technology Thanyaburi
June 2005-Present:
Special lecturer for Prestressed Concrete Design, Civil Engineering Department

Vienna University of Technology
April 2007:
Visit Faculty and Researcher at Faculty of Civil Engineering

Utah State University
Sep 2002-June 2003:
Research Assistant, Department of Civil and Environmental Engineering

Jan 2004-June 2004:
Research Assistant, Department of Civil and Environmental Engineering

KACON Co. Ltd.
April 1997-1998:
Design Engineer and Consultant (Building, Factories, and Bridges):

May 1998 - May 1999:
Structural Engineer of Jet Grouting (Soil Cement) Works for MRTA Project in Bangkok

May 2005 - March 2006:
Design Engineer (Buildings, Bridge, Ocean Port, Factories, and Bangkok Post Press Mill)