ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

 

ประวัติการทำงาน

2550-ปัจจุบัน              ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2548-2556                 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2542-2549                 รองศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2543-2547                 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

2537-2542                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และผู้ช่วยคณบดี

                                   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2537-2544                  เลขานุการบัณฑิตศึกษา  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2532-2536                  นักวิจัย Department of Civil Engineering,

                                   New Jersey Institute of Technology, USA.

2527-2537                  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

หัวข้องานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ

                คอนกรีต, คอนกรีตกำลังสูง, การใช้วัสดุปอซโซลานในงานคอนกรีต, การใช้เถ้าชีวมวลในงานคอนกรีต, การใช้เศษคอนกรีตและวัสดุเหลือทิ้งในงานคอนกรีต

                                                                               

รางวัลที่ได้รับ

1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2541 ประเภททั่วไป รางวัลที่ 3 เรื่อง  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินราคาอาคารพาณิชย์ขนาด 1-6 ชั้น, อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอาคารโรงสี : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  จากสภาวิจัยแห่งชาติ

2. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (กลุ่มพัฒนาการใช้ประโยชน์เถ้าลอยลิกไนต์ไทย) จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

3. เมธีวิจัยอาวุโสประจำปี พ.ศ. 2550  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกว.-สกอ)

4. เมธีวิจัยอาวุโสประจำปี พ.ศ. 2553  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

 1. United States Patent, Patent No. 5,624,491 :  Date of Patent: Apr. 29, 1997 : Compressive Strength of Concrete and Mortar Containing Fly Ash.
 2. United States Patent, Patent No. 5,681,384 : Date of Patent: October 28, 1997 : Method for increasing the rate of compressive strength gain in hardenable mixtures containing fly ash.
 3. United States Patent, Patent No. 5,772,572  :  Date of Patent: Jun. 30, 1998 :   Sulfate and Acid Resistant Concrete and Mortar.
 4. สิทธิบัตร เลขที่ 9951 เรื่อง วัสดุประสานชนิดใหม่ในงานคอนกรีต  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  วันขอรับสิทธิบัตร  วันที่ 25 ตุลาคม 2543
 5. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 3674 เรื่อง เครื่องมือบดวัสดุปอซโซลานประหยัดพลังงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา  วันขอรับอนุสิทธิบัตร  8 พฤศจิกายน 2549

 

โครงการวิจัยที่ผ่านมา

ทุนวิจัยเพื่อทำวิจัยเฉพาะเรื่อง

 1. การใช้ประโยชน์จากเถ้าและวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุในงานคอนกรีต(หัวหน้าโครงการ) โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2553-56 เป็นเงิน 7,450,000บาท
 2. การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน (หัวหน้าโครงการ) โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว-สกอ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2550-53 เป็นเงิน 7,483,000บาท
 3. การศึกษาเถ้าแกลบ-เปลือกไม้และเถ้าปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีต (หัวหน้าโครงการ) โครงการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2545-2548 เป็นเงิน 1,913,000 บาท
 4. การศึกษาศักยภาพเถ้าถ่านหินในประเทศไทยเพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ (หัวหน้าโครงการ) ซึ่งได้ทุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุลักษณ์พลังงาน  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2545-2547 เป็นเงิน 3,105,000 บาท
 5. การใช้เถ้าแกลบและเถ้าเปลือกไม้ในงานอนกรีต (หัวหน้าโครงการ) ซึ่งได้ทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริษัทไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด พ.ศ. 2544-2545 เป็นเงิน 406,250 บาท
 6. การศึกษาการนำเถ้าถ่านหินบดมาใช้ในงานก่อสร้าง(หัวหน้าโครงการ) ซึ่งได้ทุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  พ.ศ. 2539-2543  เป็นเงิน 3,000,000  บาท
 7. การศึกษาการกัดกร่อนเนื่องจากน้ำเสียและน้ำทะเลต่อคอนกรีตและมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าลิกไนต์แม่เมาะ (หัวหน้าโครงการ) ทุนวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543-2545 เป็นเงิน 792,000 บาท
 8. การศึกษาการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริคต่อคอนกรีตและผลกระทบของน้ำทะเลต่อระยะหุ้มของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลิกไนต์แม่เมาะ (หัวหน้าโครงการ) ทุนวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543-2545 เป็นเงิน 1,102,560 บาท
 9. ผลกระทบของเหล็กปลอกต่อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก(หัวหน้าโครงการ) ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยหมวดอุดหนุน งบประมาณปี 2533 จำนวน 60,000 บาท
 10. การศึกษาผลกระทบของซัลเฟตต่อคอนกรีต (หัวหน้าโครงการ) ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยหมวดอุดหนุน งบประมาณปี 2532 จำนวน 113,000 บาท
 11. การศึกษาการกำหนดมาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้างเพื่อการประกันภัย สำหรับอาคารที่พักอาศัย 1-2 ชั้น, และอาคารขนาดใหญ่ (ผู้ร่วมงานวิจัย) ทุนวิจัยกรมการประกันภัย พ.ศ. 2538-2539  เป็นเงิน 642,000 บาท
 12. การศึกษาการกำหนดมาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้างเพื่อการประกันภัย สำหรับอาคารพานิชย์ 1-6 ชั้น โรงสี โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม (ผู้ร่วมงานวิจัย) ทุนวิจัยกรมการประกันภัย พ.ศ. 2539-2540  เป็นเงิน 685,000 บาท
 13. เรื่องการจำแนกเถ้าลอยลิกไนต์ที่เหมาะสมจากแม่เมาะมาใช้ในงานคอนกรีต(ผู้ร่วมงานวิจัย) ทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2538-2540 เป็นเงิน 2,718,000 บาท
 14. การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกไฟไหม้(ผู้ร่วมงานวิจัย) ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัย หมวดอุดหนุน งบประมาณปี 2533 จำนวน 135,200 บาท

        

         ทุนวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก

 • เป็นผู้ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกจำนวน 8ทุน  เพื่อผลิตนักศึกษาปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมโยธา ทุนละประมาณ 1.5ล้านบาท  มีนักศึกษาจบแล้ว 7คน

 

ผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor

 1. Kraiwood Kiattikomol, Chai Jaturapitakkul, Jatuphon Tangpagasit, Effect of Insoluble Residue on Properties of Portland Cement, Cement and Concrete Research, Vol. 30 (8), 2000, pp. 1209-1214.
 2. Kraiwood Kiattikomol, Chai Jaturapitakkul, Smith Singpiriyakij, and Seksun Chututim, “A study of ground coarse fly ashes with different finenesses from various sources as pozzolanic materials, Cement & Concrete Composites, Vol. 23 (4-5), 2001, pp. 335-343.
 3. Ubolluk Rattanasak, Chai Jaturapitakkul, and Tippaban Sudaprasert, “Compressive Strength and Heavymetal Leaching Behavior of Mortars Containing Spent Catalyst,” Waste Management & Research, Vol. 19 (5) 2001, pp. 456-464.
 4. Chai Jaturapitakkul and Reungrut  Cheerarot “A Development of Bottom Ash as a Pozzolanic Material” Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 15(1), 2003, pp. 48-53.
 5. Chai Jaturapitakkul and Boonmark Roongreung, “Cementing Material from Calcium Carbide Residue-Rice Husk Ash,” Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 15(5), 2003, pp. 470-475.
 6. Chai Jaturapitakkul, Kraiwood Kiattikomol, Vanchai Sata, and Theerarach Leekeeratikul, “Use of Ground Coarse Fly Ash As A Replacement of Condensed Silica Fume in Producing High Strength Concrete,” Cement and Concrete Research, Vol. 34(4), 2004, pp. 549-555.
 7. Raungrut Cheerarot and Chai Jaturapitakkul, “A Study of Disposed Fly Ash from Landfill to Replace Portland Cement”, Waste Management, Vol. 24 (7), 2004, pp. 701-709.
 8. Vanchai Sata, Chai Jaturapitakkul, and Kraiwood Kiattikomol, “Utilization of Palm Oil Fuel Ash in High-Strength Concrete”,  Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, Vol. 16(6), 2004, pp. 625-628.
 9. Prinya Chaindaprasirt, Chai Jaturapitakkul, Theerawat Sinsiri, “Effect of Fly Ash Fineness on Compressive Strength and Pore Size of Blended Cement Paste”, Cement & Concrete Composites, Vol. 27 (4), 2005, pp. 425-428.
 10. Jatuphon Tangpagasit, Raungrut Cheerarot, Chai Jaturapitakkul, Kraiwood Kiattikomol, “Packing Effect and Pozzolanic Reaction of Fly Ash in Mortar, Cement and Concrete Research, Vol. 35(6), 2005, pp. 1145-1151.
 11. Wichien Chalee, Monthien Teekavanit, Kraiwood Kiatttikomol, Anek Siripanichgorn, and Chai Jaturapitakkul, “Effect of W/C Ratio on Covering Depth of Fly Ash Concrete in Marine Environment,” Construction and Building Materials, Vol. 21(5), 2007, pp. 965-971.
 12. Chai Jaturapitakkul, Kraiwood Kiatttikomol, Weerachart Tangchirapat, and Tirasit Saeting, “Evaluation of Sulfate Resistance of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash”, Construction and Building Materials, Vol. 21(7), 2007, pp. 1399-1405.
 13. Prinya Chindaprasirt, Sahalaph Homwuttiwong, and Chai Jaturapitakkul, “Strength and Water Permeability of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash and Rice Husk-Bark Ash”, Construction and Building Materials, Vol. 21 (7), 2007, pp. 1492-1499.
 14. Weerachart Tangchirapat, Tirasit Saeting, Chai Jaturapitakkul, Kraiwood Kiatttikomol, and Anek Siripanichgorn, “Use of Waste from Palm Oil Industry in Concrete,” Waste Management, Vol. 27 (1), 2007, pp. 81-88.
 15. Prinya Chindaprasirt, Chai Jaturapitakkul, and Theerawat Sinsiri, “Effect of Fly Ash Fineness on Microstructure of Blended Cement Paste,” Construction and Building Materials, Vol. 21(7), 2007, pp. 1534-1541.
 16. Vanchai Sata, Chai Jaturapitakkul, and Kraiwood Kiatttikomol, “Influence of Pozzolan from Various By-Product Materials on Mechanical Properties of High Strength Concrete,” Construction and Building Materials, Vol. 21(7), 2007, pp. 1589-1598.
 17. Weerachart Tangchirapat, Rak Buranasing, Chai Jaturapitakkul, and Prinya Chindaprasert, “Influence of Rice Husk-Bark Ash on Mechanical Properties of Concrete Containing High amount of Recycled Aggregates, Construction and Building Materials, Vol. 22 (8) , 2008, pp. 1812-1819.
 18. P. Chindaprasirt, C. Jaturapitakkul, U. Rattanasak, Influence of fineness of rice husk ash and additives on the properties of lightweight aggregate, Fuel, 88 (1), 2009, pp. 158-162.
 19. P. Chindaprasirt, C. Jaturapitakkul, W. Chalee, U. Rattanasak, Comparative Study on the characteristics of fly ash and bottom ash geopolymers, Waste Management 29(2), 2009, pp. 539-543.
 20. W. Chalee, C. Jaturapitakkul, P. Chindaprasirt, Predicting the chloride penetration of fly ash concrete in seawater, Marine Structures, Vol. 22(3), 2009, pp. 341-353.
 21. W. Chalee, C. Jaturapitakkul, Effects of W/B ratios and fly ash finenesses on chloride diffusion coefficient of concrete in marine environment, Materials and Structures, Vol. 42(4), 2009, pp. 505-514.
 22. Weerachart Tangchirapat, Chai Jaturapitakkul, Prinya Chindaprasirt, Use of palm oil fuel ash as a supplementary cementitious material for producing high-strength concrete, Construction and Building Materials, Vol. 23(7), 2009, pp. 2641-2646.
 23. Weerachart Tangchirapat, Chai Jaturapitakkul, Kraiwood Kiattikomol, Compressive strength and expansion of blended cement mortar containing palm oil fuel ash, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 21(8), 2009, 426-431.
 24. Nuntachai Chusilp, Chai Jaturapitakkul, Kraiwood Kiattikomol,Utilization of bagasse ash as a pozzolanic material in concrete, Construction and Building Materials, Vol. 23(11), 2009, pp. 3352-3358.
 25. Nuntachai Chusilp, Chai Jaturapitakkul, Kraiwood Kiattikomol, Effects of LOI of ground bagasse ash on the compressive strength and sulfate resistance of mortars, Construction and Building Materials, Vol. 23(12), 2009, pp. 3523-3531.
 26. J. Wongpa, K. Kiattikomol, C. Jaturapitakkul, P. Chindaprasirt, Compressive strength, modulus of elasticity, and water permeability of inorganic polymer concrete, Materials & Design, Vol. 31(10), 2010, pp. 4748-4754.
 27. Sinsiri T., Chindaprasirt P., Jaturapitakkul C., Influence of fly ash fineness and shape on the porosity and permeability of blended cement pastes, International journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, Vol. 17(6), 2010, pp. 683-690.
 28. Tangchirapat W. and JaturapitakkulC., Strength, drying shrinkage, and water permeability of concrete incorporating ground palm oil fuel ash, Cement & Concrete Composites, 32(10), 2010, 767-774.
 29. T. Cheewaket, C. Jaturapitakkul, W. Chalee, Long term performance of chloride binding capacity in fly ash concrete in a marine environment, Construction and Building Materials, Vol. 24(8), 2010, 1352-1357.
 30. Weerachart Tangchirapat, Rak Buranasing, Chai Jaturapitakkul, Use of high fineness of fly ash to improve properties of recycled aggregate concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 22(6), (2010), 565-571.
 31. Nattpong Makaratat, Chai Jaturapitakkul, Thanapol Laosamathikul, Effects of calcium carbide residue-fly ash binder on mechnical propreties of concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, 22(11), 2010, pp. 1164-1170.
 32. Smith Songpiriyakij, Teisak Kubprasit, Chai Jaturapitakkul, Prinya Chindaprasirt, Compressive strength and degree of reaction of biomass-fly ash based geopolymer, Construction and Building Materials, Vol. 24(3), 2010, 236-240.
 33. Chalee W., Ausapanit P. , Jaturapitakkul C.,Utilization of fly ash concrete in marine environment for long term design life analysis, Materials & Design, Vol. 31(3), 2010, pp. 1242-1249.
 34. Vanchai Sata, Chai Jaturapitakkul, Chaiyanunt Rattanashotinunt, Compressive strength and heat evoluation of concretes containing Palm oil fuel ash, Journal of Materials in Civil Engineering, 22(10), 2010, pp. 1033-1038.
 35. Chindaprasirt P., Rattanasak U., Jaturapitakkul C., Utilization of fly ash blends from pulversized coal and fluidized bed combustions in geopolymeric materials, Cement and Concrete Composites, Vol. 33(1), 2011, pp. 55-60.
 36. Ruscher, C.H., Mielcarek, E.M., Wongpa J., Jaturapitakkul C., Jirasit F., Lohaus L., Silicate-, aluminosilicate and calciumsilicate gels for building materials; Chemical and mechanical properties during ageing, European Jouranl of Mineralogy, Vol. 23(1), 2011, pp. 111-124.
 37. Makaratat N., Jaturapitakkul C., Namarak C., Sata V., Effects of binder and CaCl2contents on the strength of calcium carbide residue-fly ash concrete, Cement and Concrete Composites, Vol. 33(3), 2011, pp. 436-443.
 38. Somna K., Jaturapitakkul C., Kajitvichyanukul P., Microstructure of calcium carbide residue-fly ash pastes, Journal of Materials in Civil Engineering, 23(3), 2011, pp. 298-304.
 39. Jaturapitakkul C.,  Tangpakasit J.,  Songmue S.,  Kiattikomol K., Filler effect of fine particle sand on the compressive strength of mortar, International Journal o f Minerals, Metallurgy, and Materials, Vol. 18(2), 2011, pp. 240-246.
 40. Songpiriyakij S., Pulngern T., Pungpremtrakul P., Jaturapitakkul C., Anchorage of steel bars in concrete by geopolymer paste, Materials & Design, Vol. 32(5), 2011, pp. 3021-3028.
 41. Somna K., Jaturapitakkul C., Kajitvichyanukul P., Chindaprasirt P., NaOH-activated ground fly ash geopolymer cured at ambient temperature, Fuel, Vol. 90(6), 2011, pp. 2118-2124.
 42. Jongpradist P, Youwai S., Jaturapitakkul C., Effective void ratio for assessing the mechanical properties of cement-clay admixtures at high water content, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 137(6), 2011, pp. 621-627.
 43. Sujivorakul C., Jaturapitakkul C., Taotip A., Utilization of fly ash, rice husk ash, and palm oil fuel ash in glass fiber reinforced concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, 23(9)2011, pp.1281-1288.
 44. Kroehong W.,  Sinsiri T.,  Jaturapitakkul C.,  Chindaprasirt P., Effect of palm oil fuel ash fineness on the microstructure of blended cement paste, Construction and Building Materials, Vol. 25(11), 2011, pp. 4095-4104.
 45. Jaturapitakkul C, Tangpakasit J., Songmue S., Kiattikomol K., Filler effect and pozzolanic reaction of ground palm oil fuel ash, Construction and Building Materials, Vol. 25(11), 2011, 4287-4293.
 46. Sata V., Tangpagasit J., Jaturapitakkul C., Chindaprasirt P., Effect of W/B ratios on pozzolanic reaction of biomass ashes in Portland cement matrix, Cement and Concrete Composites, 2011, Article in Press.
 47. Somna R., Jaturapitakkul C., Chalee W., Rattanachu P., Effect of W/B ratio and ground fly ash on properties of recycled aggregate concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, 2011, Article in Press.

 

หนังสือและตำรา

1. ปริญญา  จินดาประเสริฐ และ ชัย   จาตุรพิทักษ์กุล, “ปูนซีเมนต์  ปอซโซลาน  และ คอนกรีต” พิมพ์ครั้งที่ 6,  สมาคมคอนกรีตไทย  พ.ศ. 2553,  381 หน้า

2. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ วีรชาติ  ตั้ง จิรภัทร  “การใช้วัสดุปอซโซลานในงานคอนกรีต” พิมพ์ครั้งที่ 3, 2553, 123 หน้า

3. ประธานคณะทำงานจัดทำหนังสือ “การใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต”พิมพ์เมื่อ 1 ตุลาคม 2544 โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)

4. คณะทำงานจัดทำหนังสือ “มาตรฐานการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน”  พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2534 โดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)

5. คณะทำงานจัดทำหนังสือ “ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต” พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2540โดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)

6.  คณะทำงานจัดทำหนังสือ “คู่มือสารเคมีผสมเพิ่มสำหรับงานคอนกรีต” พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2548โดยสมาคมคอนกรีตไทย (สคท.)