INC Night 2010 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.
18 ปี ระบบควบคุมฯ ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงาน

ภาควิชาโยธารับการตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.

ขอแจ้งกำหนดการสอบวิทยานิพนธ์และการอบรมการทำงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

โครงการ Green Heart Camp มดรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว Civil Engineer KMUTT

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เนื่องจากเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ทางสโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย

วศ.โยธา จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การวัดและประเมินผลลัพท์การเรียนรู้”

เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.